Několik informací o scio testech OSP a našich kurzech

Test obecných studijních předpokladů je test, který společnost Scio vytváří pro porovnání studijních předpokladů studentů, jeho výsledek potom u mnoha vysokých škol slouží jako kritérium pro přijetí. Na této stránce najdete informace o našich přípravných kurzech a o struktuře scio testů OSP.

On-line kurzy nsz.aleph.cz

Objednávku našich kurzů můžete provést jakmile se zaregistrujete zde. Ihned po registraci najdete v sekci Spuštěné kurzy jeden kurz na vyzkoušení zdarma.

On-line kurzy, které pro přípravu na scio testy nabízíme, vytvořili lektoři, kteří mají se scio testy OSP bohaté zkušenosti, protože se jimi zabývají již dlouhou dobu. Na tvorbě kurzů se podíleli také autoři, kteří vytváří úlohy do ostrých scio testů. Každému oddílu je věnován samostatný kurz, který je vytvořen tak, aby obsahoval všechny důležité informace k příslušnému oddílu.

V našich kurzech se studenti dozví, jak řešit i ty nejobtížnější úkoly. Nechybí různé tipy, rady a doporučení, které naši lektoři během času získali mimo jiné i výukou a také tím, že přijímačky sami absolvovali, aby na vlatní kůži poznali atmosféru a pocity, které studenti při přijímačkách zažívají.

Scio testy OSP

Test OSP má po několika letech laborování se dvěma verzemi - základní a rozšířenou - letos už druhým rokem stejnou podobu. Test je jenom v jedné verzi, která se dělí se na čtyři oddíly:

  • verbální oddíl
  • logický oddíl
  • argumentační oddíl
  • kvantitativní oddíl

Popis jednotlivých oddílů testu OSP

Verbální oddíl testuje jazykový cit a schopnost rozumět delšímu psanému textu. V testech se v tomto oddílu objevují úlohy zaměřené na doplňování vhodných slov do vět, na hledání vztahů mezi dvojicemi slov a na hledání slov opačného významu (antonym). Kromě toho je součástí tohoto oddílu vždy několik delších textů - úkolem pak bývá shrnutí hlavní myšlenky, nalezení různých informací v daném textu, vyvození informací z testu a podobně.

Verbální oddíl má 23 otázek a čas na jeho řešení je 20 minut (což je oproti minulému roku zkrácení o 5 minut)

Logický oddíl testuje logické a analytické schopnosti uchazeče. Zahrnuje úlohy na čtení z tabulek a grafů, logické hlavolamy (někdy se jim také říká zebry), úlohy na posouzení podmínek, úlohy na aplikaci pravidel jednoduchých fiktivních her a podobně.

Logický oddíl má 22 otázek a čas na jeho řešení je 30 minut.

Argumentační oddíl je zaměřen na testování schopnosti argumentace a kritického myšlení. Obsahuje úlohy na rozpoznání logické souvislosti textu, srovnávací čtení se dvěma úryvky textů na společné téma, závěr oddílu tvoří úlohy na logický rozbor textu, v nichž je úkolem určit, co krátký úryvek textu říká a co z něho vyplývá.

Argumentační oddíl má 22 otázek a čas na jeho řešení je 30 minut.

Kvantitativní oddíl testuje znalosti matematiky ze základní školy, některé partie středoškolské matematiky (zejména kombinatoriku) a dovednost počítat bez kalkulačky. Najdeme v něma také abstraktnější úlohy na operace. Kromě úloh s klasickým slovním zadáním, které znáš ze školy, je součástí sada úloh, v nichž je úkolem porovnat dvě hodnoty. Zadání těchto příkladů pak bývá velmi stručné. Kvantitativní oddíl bývá často považován za nejobtížnější.

Kvantitativní oddíl má 23 otázek a čas na jeho řešení je 30 minut (čas byl proti předchozímu roku prodloužen o 5 minut).

Test obecných studijních předpokladů není vynálezem společnosti Scio. Základ tohoto testu je založen na testu GRE, který vytváří americká Educational Testing Service. Scio jej převzalo - verbální a kvantitativní oddíl prakticky beze změn, v dalších oddílech byl upraven tak, aby jej bylo možné vyhodnocovat automaticky s pomocí skeneru, čímž klesají náklady na vyhodnocení. Některé úlohy oddílu argumentačního oddílu vychází z testu LSAT, který využívají americké právnické fakulty.

K čemu je absolvování scio testu OSP dobré?

Absolvování scio testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek je podmínkou přijetí na řadu vysokých škol. Z těch nejžádanějších je to např. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Karlovy nebo právnické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci či Západočeské univerzity v Plzni. Výsledek testu z OSP lze využít také k přijetí na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Kromě toho výsledky uznává i řada dalších škol, podrobné informace se dozvíte přímo od příslušné školy nebo na stránkách společnosti Scio.

Mohlo by se zdát, že na takové přijímačky na vysoké školy se nemá smysl vůbec připravovat. Naše zkušenosti však ukazují, že tomu tak není. Principy úloh i úlohy samotné se opakují a znalost principů řešení může pomoci k rychlejšímu řešení úloh. Velkým problémem u zkoušky je totiž velmi krátký čas, který student na zodpovězení jednotlivých otázek má. A právě v rychlosti nalezení správné odpovědi ve stresové situaci je klíč k úspěchu u přijímací zkoušky.

Jak se scio testy OSP bodují?

Při řešení scio testu je důležité si uvědomit, že se počítají nejen správné odpovědi, ale odečítají se body za chyby. Pokud má daná otázka 5 nabízených možností, odečítá se za chybu čtvrtina bodu, má-li otázka 4 nabízené možnosti, odečítá se třetina bodu. Tato čísla jsou stanovena tak, aby průměrný "tipař" získal stejně bodů, jako ten, kdo neodpoví vůbec. Proto je dobré si tipování dobře rozmyslet.

Jak je u testů studijních předpokladů zvykem, nerozhoduje o výsledném umístění jenom počet správně a špatně zodpovězených otázek, ale zejména informace o tom, kolik procent uchazečů dotyčný při řešení předběhl. Tato informace se nazývá percentil. Důvodem je možnost porovnání výsledků i u uchazečů, kteří píší různě obtížné varianty testu. Scio počítá percentily pro každý oddíl testu zvlášť a výsledek se potom určí jako aritmetický průměr těchto tří percentilů. Na některých školách je to však zkomplikováno tím, že jednotlivé oddíly mají různou váhu a počítá se tzv. vážený průměr. V praxi to znamená, že úspěch či neúspěch v některých oddílech má jiný vliv na výsledné umístění než úspěch či neúspěch v jiných oddílech.

(Aktualizováno 4.9.2014)

Podrobné informace o jednotlivých kurzech
Objednávka kurzů